آدانا… شهری گرم در جنوب ترکیه محله فقیر و پرآشوب و در عین حال چنین مفرح باند دزدی سوخت… باندی با قوانین خاص خود و رهبر شجاع آنها رامو… این سریال داستان خارق‌العاده رامو را روایت می‌کند که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده است. شخص، مردی که به مخالفت با مافوق خود می رود... این داستانی است که درگیری های عمیق خانواده، عدالت، انتقام، دوستی و عشق را در بر می گیرد.
   سریال رامو فصل دو قسمت بیست و نه

به زودی