داستان بهار (Burcu Biricik) را دنبال می کند که او با مجرمان روبرو می شود و نرم افزاری را که مادر ظاهراً فوت شده اش ساخته است را دنبال می کند.
به زودی