افسون دختری پزشک که رابطه خوبی با مادرش ندارد همراه با امیر پسر همکار مادرش دچار رابطه‌ای متضاد می‌شود.
به زودی